Categoriearchief: Nieuws

Buurtlunch 25 september

‘Buurtlunch voor het hele dorp’

Dorpshuis De Leeuw gaat op zaterdag 25 september een Buurtlunch organiseren. Een gratis lunch. Voor het hele dorp. Hoe komen ze op zo’n idee, vraagt u zich vast af. Wel . . . dat idee komt van GroningerDorpen. Die stuurde ons een mailtje dat de Provincie en de Groninger gemeenten een kleine subsidie ter beschikking stellen aan dorpshuizen om, zoals zij stellen, bij aanvang van het nieuwe seizoen een festiviteit te organiseren om te vieren dat de dorpshuizen weer open kunnen en dat allerlei activiteiten weer van start kunnen gaan. Zij hopen dat zoveel mogelijk vrijwilligers en bezoekers van de dorpshuizen meedoen. En dat dan tegelijkertijd aan amateurkunstenaars (en anderen) een podium wordt geboden. Dorpshuis De Leeuw heeft zich hiervoor meteen aangemeld. We gaan er dus ook een ‘aangeklede’ lunch van maken. Voor ons hele dorp….

En . . . . zaterdag 25 september is het ook Burendag. Een landelijke activiteit. U vast wel bekend. Het Oranjefonds stelt voor het organiseren van zo’n Burendag een kleine subsidie beschikbaar. Ook al beperkt die Burendag-activiteit zich tot een gezamenlijke lunch. Ook hiervoor hebben we ons aangemeld.

We denken aan een lunch in de buitenlucht. Van half twaalf tot twee uur. Verdeeld in twee tijdsblokken. Rondom De Leeuw. Als het weer meezit, tenminste. Anders gaan we naar de grote zaal. Er komt binnenkort nog een flyer door het dorp met meer details. Bijvoorbeeld, dat je je moet aanmelden want anders weten we niet hoeveel we moeten inkopen en we willen per se niet dat sommige laatkomers ‘de hond in de pot’ zullen vinden.

Aanmelden kan via info@dorpshuiseleeuw.nl
vermeld daarbij:
– aantal personen
– eerste of tweede tijdvak

Even op de rem…

Door een snelle toename van de besmettingen zijn de regels weer aangepast.

Voor het dorpshuis veranderd er niet zo veel omdat er geen evenementen werden/worden georganiseerd. De zalen kunnen worden verhuurd met de bekende corona maatregelen:

 • 1,5 meter afstand
 • open tot maximaal 0:00 uur
 • vaste zitplaats
 • was je handen
 • blijf thuis bij klachten

Voor het dorpshuis is de volgende bezetting daarom mogelijk:

 • maximale bezetting grote zaal 20-30 personen (afhankelijk van bezoekers uit 1 gezin)
 • maximale bezetting kleine zaal: 6-10 personen (afhankelijk van bezoekers uit 1 gezin)

Lees hier de volledige lijst met nieuwe maatregelen.

Voor evenementen geldt nu:

 • corona check bij de deur (test is 24 uur geldig i.p.v. 40 uur)
 • evenementen mag maximaal 24 uur duren
 • vaste zitplaats
 • 75% van de vaste capaciteit van de ruimte mag benut worden

Openingsplan stap 3

Ja! er mag weer meer, de zalen kunnen weer gebruikt worden!

Fijn dat stap 3 in gaat op 5 juni 2021.


Stap 3 in overzicht:
 • Alle zalen kunnen weer gebruikt worden
 • Horeca mag weer open (geen zelfbediening)
 • op 1,5 mrt afstand met vaste zitplaats blijft de regel
 • gezondheidscheck en registratie blijft

Uitgebreide info staat op de website van de rijksoverheid per onderwerp en voor het Dorpshuis is het volgende van toepassing:

Corona maatregelen versoepeld voor dorpshuizen

Sinds december zit Nederland in een strenge lockdown. Tijdens de persconferentie van 8 maart werden lichte versoepelingen aangekondigd.  Groninger Dorpen heeft de Veiligheidsregio Groningen gevraagd of hiermee iets voor de buurt- en dorpshuizen verandert. En sinds 23 maart is de avondklok vanaf 22:00 uur.

De regels en uitzonderingen die vanaf december gelden zijn nog steeds van toepassing. Er zijn een paar aanvullingen op het stuk hieronder dat we toen plaatsen. Zolang de avondklok geldt moet de afhaalfunctie van een buurt- of dorpshuis gesloten zijn tussen 20:45 en 07:00h, en vanaf 31 maart tussen 21:45 en 7:00 uur. Wanneer een buurt- of dorpshuis ingezet wordt als stemlokaal bij de verkiezingen dan mag het gebouw voor die functie geopend zijn. Een dorpshuis mag ook gebruikt worden voor ‘praktijkcertificering en -examinering van opleidingen en cursussen die benodigd zijn voor de uitoefening van beroep of bedrijf’. Daarbij kan het ook gaan om een cursus EHBO of BHV. Ook buurt- en dorpshuizen die worden gebruikt voor onderwijsactiviteiten door instellingen voor voortgezet onderwijs mogen zijn geopend. En vanaf 16 maart a.s. is het de bedoeling dat ook locaties die worden gebruikt voor onderwijsactiviteiten in het kader van lichamelijke opvoeding door instellingen voor primair onderwijs, onder de uitzondering vallen.

Alle publieke plaatsen zijn in beginsel gesloten; dat geldt dus ook voor een buurt- of dorpshuis. Dit is bedoeld om het aantal contacten buiten huis zoveel als mogelijk terug te brengen, drukte te voorkomen in voor publiek openstaande plaatsen en het aantal reisbewegingen te beperken om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Er geldt een aantal uitzonderingen, als het gaat om “cruciale maatschappelijke processen ten behoeve van doorgang van het dagelijks leven en welzijn”.

Dagbesteding

Een uitzondering geldt bijvoorbeeld voor locaties waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen.

Voor dorpshuizen en buurt- en wijkcentra geldt dat zij uitsluitend open mogen voor activiteiten ten behoeve van kwetsbare groepen (de toelichting op de Tijdelijke regeling heeft het over: activiteiten gericht op individuele maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen, op afspraak). Er mag in dat geval ook eten en drinken verstrekt worden.

Onder kwetsbare groepen worden mensen met een beperking begrepen, maar ook sommige ouderen. Het bieden van dagbesteding is vitaal voor de kwaliteit van leven van mensen met een (verstandelijke) beperking en het is dan ook belangrijk dat dagbesteding zo veel mogelijk doorgang kan vinden. De hier bedoelde dagbesteding is dagbesteding in het kader van zorg, maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp op basis van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Deze uitzondering is alleen relevant voor zover de besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt in een publieke plaats. Dit zijn locaties waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen, met name buurthuizen of huizen van de wijk of andere locaties die daarvoor door gemeenten bestemd zijn.

Hierbij blijven (uiteraard) alle overige bepalingen gelden, zoals de algemene voorwaarden voor openstelling van publieke plaatsen (hygiënemaatregelen, stromen van publiek scheiden, placering) en een maximum van dertig personen publiek per zelfstandige ruimte.

Afhalen eten bij buurt- of dorpshuis

Afhalen van eten mag ook (nog steeds), voor gebruik anders dan ter plaatse. Zolang de avondklok geldt moet de afhaalfunctie van een buurt- of dorpshuis gesloten zijn tussen 20:45 en 07:00h en vanaf 31maart tussen 21:45 en 7:00 uur. De duur van het verblijf van publiek in de inrichting moet zoveel mogelijk worden beperkt. Verder moeten uiteraard de bekende coronamaatregelen in acht worden genomen. Na 20.00 uur mag er geen alcohol worden verkocht.

Buurt- en dorpshuizen met een bibliotheekfunctie

Bibliotheken mogen geopend zijn, mits er uitsluitend sprake is van het ophalen van bestelde of gereserveerde artikelen.

Huwelijk, geregistreerd partnerschap

Verder geldt er een uitzondering voor locaties waar een plechtigheid plaatsvindt ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen of een registratie van een partnerschap.

Bij een niet-kerkelijk huwelijk en geregistreerd partnerschap geldt binnen een maximaal aantal personen van 30 (inclusief kinderen en exclusief personeel). Buiten is het niet toegestaan om bij elkaar te zijn in groepen van meer dan 2 personen, uitgezonderd personen die samen op 1 woonadres wonen. De uitzondering van 30 personen geldt alleen voor de huwelijksvoltrekking zelf en niet voor een (spontane) samenkomst na afloop. De plechtigheid is alleen voor genodigden; de uitnodiging is de reservering.

Er mag geen eten en drinken worden verstrekt.

Uitvaart

Er geldt ook een uitzondering als er een uitvaartplechtigheid wordt gehouden. Bij een uitvaart mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden en een vaste zitplaats hebben. Daarnaast moet iedere bezoeker zich aanmelden en krijgt hij of zij bij aankomst een gezondheidscheck.

Voor het maximaal aantal aanwezigen tellen niet mee:

 • personeel van de uitvaartonderneming;
 • geestelijke medewerkers;
 • medewerkers van de begraafplaats of het crematorium.

Uitvaartcentra of andere locaties waar de uitvaartplechtigheid plaatsvindt zijn uitgezonderd van de sluiting van eet- en drinkgelegenheden. Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, is daarom een nazit met hapje en drankje mogelijk.

Als de condoleance plaatsvindt op een andere locatie dan de uitvaartplechtigheid geldt de maximale groepsgrootte van 30 personen voor samenkomsten binnen. Ook mag dan geen hapje en drankje worden geserveerd.

Corona regels per 14 oktober 2020

Momenteel gelden er in Nederland weer strengere coronamaatregelen. Dorps- en buurthuizen hoeven niet dicht, maar het horecagedeelte van het dorps- of buurthuis moet wel dicht. Dat betekent dat er geen drank of eten verkocht of genuttigd mag worden in het dorps- of buurthuis. In overleg met de Veiligheidsregio Groningen is onderstaande lijst met veel gestelde vragen (en de bijbehorende antwoorden) opgesteld. Dit n.a.v. de nieuwe maatregelen afgekondigd bij de persconferentie van 13 oktober.

Moet het dorpshuis De Leeuw dicht?
Nee, het dorpshuis hoeft niet dicht. Alleen het horecagedeelte moet dicht. Dat betekent dus dat de bar dicht gaat en dat er geen drank of eten verkocht of genuttigd mag worden in het dorps- of buurthuis. Andere activiteiten zoals vergaderingen van verenigingen, clubs of het muziekkorps mogen gewoon gebruik blijven maken van het dorpshuis. In de pauze kunnen de verenigingen en clubs helaas geen koffie of thee drinken, aangezien het horecagedeelte dicht is. Het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te brengen naar het dorpsthuis.*

Een afhaalpunt in een dorpshuis is wel toegestaan (het is daarbij niet toegestaan om het afgehaalde eten en drinken mee te nemen in een andere ruimte in de inrichting of voor de deur op de stoep), maar na 20:00 uur mag er bij het afhalen geen alcohol meer worden verkocht. Het dorphuis moet vanaf 1:00 tot 7:00 gesloten zijn, of eerder als er in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (AVP) andere tijdstippen gelden voor openings- of sluitingstijd.

*Sommige activiteiten in het dorpshuis zullen wellicht meerdere uren duren. Het meenemen van een flesje water of een boterham voor persoonlijk gebruik is niet verboden in de noodverordening.

Mag het dorpshuis open wanneer het maar een zaal waar ook een bar staat die nu dus niet gebruikt wordt/gesloten is)
Ja, dat mag. Eet- en drinkgelegenheden moeten gesloten zijn. Maar het dorpshuis is geen kroeg. Let wel op de overige regels t.a.v. samenkomsten en gezelschap.

De bar en de keuken van het dorpshuis moet nu dus dicht, andere activiteiten mogen doorgaan. Gelden daarvoor nog steeds de overige coronaregels zoals de 1,5 meter, het reserveren, de gezondheidscheck, de registratie en de vaste zitplaats?
De algemene regels gelden nog steeds. Men moet:

 1. maatregelen treffen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft;
 2. hygiënemaatregelen treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan;
 3. maatregelen treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;
 4. ervoor zorgen dat de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen niet verplicht zijn 1,5 meter afstand tot elkaar te houden; en
 5. ervoor zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats of afgebakende locatie is toegewezen, daarvan gebruik maken.

Verder is het voor samenkomsten gericht op verrichtingen van vermaak verplicht om:

 • te werken met reservering, waarbij geldt dat een reservering voor meer dan vier personen niet is toegestaan;
 • de aanwezigen te placeren, waarbij geldt dat placering niet mag plaatsvinden in groepen van meer dan vier personen, tenzij het om personen of gevallen gaat die vallen onder een uitzondering;
 • de gezondheid van de aanwezigen vooraf te verifiëren.

Hoeveel bezoekers mag ik ontvangen in het dorpshuis 4 of 30?
Per zaal of ruimte mag het dorpshuis maximaal 30 personen ontvangen (exclusief personeel), mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. De groepsgrootte van 4 heeft betrekking op het aantal personen dat een groep mag vormen, bijvoorbeeld door aan één tafel te zitten. Er mogen bijvoorbeeld 7 tafels met 4 personen in een ruimte zitten dat maakt 28 en valt binnen het maximum van 30 personen. Er zijn uitzonderingen mogelijk: zo geldt het verbod om een groep van meer dan 4 personen te vormen niet voor een gezamenlijk huishouden of voor personen tot en met 12 jaar. De kinderen tot en met 12 jaar tellen wel mee voor het totaal aantal personen van 30.

Mag een uitvaart- of crematiedienst wel doorgaan in het dorpshuis?
Een uitvaart of crematie mag wel doorgaan in een dorpshuis. Het verbod van maximaal 30 personen per ruimte geldt niet voor een uitvaart of crematie. Er is (nog) geen maximum aan het aantal personen dat bij elkaar mag komen,(maar de gepubliceerde Routekaart noemt voor binnen 100 personen en voor buiten 250 personen). De 1,5 meter moet altijd gehandhaafd worden. De groepsgrootte van 4 personen geldt ook niet voor een uitvaart.
Voor meer informatie over begrafenissen kijk bij de veelgestelde vragen van de RVO  of de website van Uitvaartinformatie.nl.

Wanneer een Uitvaartplechtigheid in ons Dorpshuis wordt gehouden, mag er dan bij de condoleance, die aansluitend na de ter aarde bestelling op de begraafplaats, koffie/thee/fris worden geserveerd?
Nee. Alleen de uitvaartceremonie zelf mag in het dorpshuis worden gehouden. Bijeenkomen na afloop van de uitvaartceremonie en koffie/thee/fris drinken mag niet.

Mag er gesport worden in het dorpshuis?
Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt dat sporten (alleen recreatief, sportwedstrijden zijn verboden) alleen mag op 1,5 meter afstand. Het sporten mag, zowel individueel als in teamverband, met niet meer dan 4 personen. Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). In een ruimte mogen maximaal 30 personen sporten in groepjes van maximaal 4 personen. De groepjes van 4 personen moeten onderling en tussen de groepjes 1,5 meter afstand houden. Gymnastiek of yoga kan dus gewoon doorgaan in het dorpshuis.
Tussen de groepjes moet een duidelijke afbakening zijn en de groepjes mogen niet met elkaar mengen.

Voor kinderen (tot 18 jaar) geldt bij sporten het verbod om groepen groter dan 4 personen te vormen niet. Zij mogen individueel en in teamverband sporten. Wedstrijden zijn toegestaan mits dit met onderlinge teams van de eigen club is. Deze regel is ingevoerd om het aantal reisbewegingen te beperken.
Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten, zolang de groepjes minimaal 1,5 afstand tot elkaar houden, duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en de groepjes mogen niet mengen. De groepsleden moeten onderling ook 1,5 meter afstand bewaren, tenzij het gaat om personen tot en met 17 jaar.
De sportkantine is gesloten, maar ook de kleedkamers en douches. Toiletten mogen wel geopend blijven.

Kijk voor meer informatie op de website van het NOC*NSF.

Mag het muziekkorps of het zangkoor nog oefenen in het dorpshuis?
Het korps mag oefenen in het dorps- of buurthuis, mits er aan de betreffende maatregelen wordt voldaan. Lees het KNMO protocol voor de maatregelen voor muziekkorpsen. Het verbod om groepen van meer dan 4 personen te vormen geldt niet, het maximum van 30 personen geldt wel.

Het is verboden om de publieke ruimte in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren en zanggroepen en voor zang als onderdeel van een kerkdienst, zolang de richtlijnen van het RIVM worden gehandhaafd.

Lees de actuele informatie over de richtlijnen voor koren bij Korennetwerk.

Kan er nog gebiljart, geschaakt, gedamd of gedanst worden in het dorpshuis?
Het biljarten, schaken en dammen kan gewoon doorgaan (alleen recreatief, sportwedstrijden zijn verboden), alleen mag er helaas geen eten en drank genuttigd worden. Het biljarten, schaken en dammen moet op 1,5 meter afstand van elkaar en er mogen niet meer dan 4 per groepje biljarten. Het maximaal aantal personen in een ruimte blijft 30.

Dansen kan nog wel, maar op 1,5 meter afstand. Eerder was hier een uitzondering op, maar nu moet ook bij het dansen 1,5 meter afstand gehouden worden.

Uitleg nieuwe dorpshuis aan gebruikers op 6 oktober

Nu het nieuwe dorpshuis weer in gebruik is genomen hebben de meeste gebruikers en sommige vrijwilligers al uitleg gekregen over het e.e.a.

Niet iedereen is in de gelegenheid geweest om de eerste uitleg avond mee te maken.
We organiseren voor vrijwilligers en verenigingen een 2de avond hiervoor.

Geef je op via de mail: info@dorpshuisdeleeuw.nl

we doen dit op:

6 oktober om 20:00 uur in het Dorpshuis.

we gaan het volgende nog een keer onder de aandacht brengen:
– hoe om te gaan met de corona maatregelen
– uitleg keuken en apparatuur
– uitleg verlichting en verwarming
– uitleg nieuwe sleutel
– uitleg audio video installatie
– en alle vragen die jullie daarna nog meer hebben

Tot dan!

Het bestuur

Opening Dorpshuis 2 september


Het is zover! Op woensdag 2 september zal het dorpshuis officieel worden geopend door burgemeester Koen Schuiling en minister van BZK Kajsa Ollongren.Door de regelgeving rondom het coronavirus is het jammer genoeg alleen mogelijk om een klein gezelschap uit te nodigen om bij de opening aanwezig te zijn. Genodigden hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Om het voor iedereen mogelijk te maken om toch een beetje ‘aanwezig’ te zijn wordt er een livestream gebouwd waardoor het mogelijk wordt om de opening thuis te bekijken. De
livestream op Facebook begint rond 17:00 uur.

https://.www.facebook.com/dorpshuisgarmerwolde/

Foto’s en video gemaakt tijdens de opening:

Posted by Johan Havenga on Wednesday, September 2, 2020

Bestuur Dorpshuis

Rondleiding 20 juni

Ja, hoever staat het nu met het dorpshuis?
natuurlijk hebben jullie alle nieuwsberichten hierover wel gevolgd.
Maar even zelf kijken zou natuurlijk mooier zijn.
De bouw van de grote zaal, keuken en cafe zijn klaar, Buurtzorg zit er al weer in.
De meubels moeten nog komen, de inrichting moet nog beginnen….

Kortom een mooi moment om even rond te kijken!

Op zaterdag ochtend 20 juni willen we een rondleiding geven.

Natuurlijk met inachtneming van alle door het RIVM gestelde richtlijnen:
– Dus in kleine groepen van max 10 personen vanaf 10:00 uur
– Alleen op inschrijving
– Met 1,5 meter tussenruimte
– Geen handen schudden
– En als je je ziek voelt/bent: blijf je thuis

Lijkt het je leuk om te kijken?
schrijf je in per mail via info@dorpshuisdeleeuw.nl.
Graag aantal deelnemers opgeven.

Tot dan!

Het bestuur